261 Basin SW, Ephrata, WA 98823
Ephrata
509-754-3534
Lobby:
Monday to Thursday: 9am - 5pm
Friday: 9am - 6pm
Drive-Up:
Monday to Thursday: 8:30am - 5pm
Friday: 8:30am - 6pm
24-hour walk-up
Map